توضیحات آگهی

سورتینگ شده- خامش هم موجوده کیلویی 10000- درشت و خوشمزه-کوچکترینش 4 گرم

ما در شبکه های اجتماعی