40 کیلو زیتون شکسته

توضیحات آگهی

40 کیلو زیتون شکسته

ارسال با اتوبوس یا باربری (کرایه به عهده مشتری)

محل بار در لوشان

محصول خانگی است.

ما در شبکه های اجتماعی