توضیحات آگهی

انواع رقم زیتون زرده و شنگی
شکسته و شور (کنسروی)
بی هسته مخصوص پرورده و …..
محصول روستای خاکینه
به صورت کلی و جزئی
به قیمت مناسب

ما در شبکه های اجتماعی