15 نفر کارگر افغان هستیم

توضیحات آگهی

۱۵ نفر کارگر افغان آماده کار
شرایط کار جای خواب و غذا با شما

ما در شبکه های اجتماعی