20 نفر کارگر زیتون چین هستیم

توضیحات آگهی

ما 20 نفر کاگر زیتون چین هستیم با خانواده (زن و مرد)
شرایط کاری ما باید مکان استراحت و امن برای خانواده داشته باشید.

ما در شبکه های اجتماعی