زیتون چی

برطرف کردن فشردگی خاک

برطرف کردن فشردگی خاک پس از برداشت محصول در تابستان که هوا گرم تر و خاک، خشک تر است، اقدام به استفاده از زیرشکن شود. پس از ماخار، در رطوبت مناسب، اقدام به کشت و کار نمود. متاسفانه در اغلب خاکها، تراکم خاک با این روش پس از مدت کوتاهی، برمیگردد. ما را در اینستاگرام […]