زیتون چی

چالکود درخت زیتون

    مزایای استفاده از چالکود: از خشکیدگی سر شاخه های درختان زیتون جلوگیری می کند. سبب توسعه و رشد ریشه درختان زیتون می شود. موجب افزایش سطح برگ در درختان زیتون می شود. سبب بهبود کیفیت زیتون می شود. با کندن حفره ها و پر کردن آنها با مواد آلی نفوذپذیری آب به داخل […]