زیتون چی

دلایل کمبود عناصر غذایی در باغ های زیتون

کمبود واقعی: کمبود عناصر غذایی در خاک و یا وجود ترکیب شیمیایی غیر قابل جذب آن برای گیاه. برای مثال باغ های زیتون احداث شده در خاک های سنگلاخی و شنی دارای پتاسیم و فسفر کمی هستند. کمبود دروغین: کمبود عناصر غذایی به علت ایجاد شرایط خاص در محیط اطراف ریشه درختان در این حالت […]