زیتون چی

نکاتی کاربردي در مورد محلول پاشی عناصر غذایی در گیاهان باغی و زراعی PDF

  مختصری از پی‌دی‌اف: تغذیه برگی به طور گسترده در مدیریت پیشرفته محصولات پذیرفته شده است، و به منظور اطمینان از عملکرد بهینهي محصولات، به ویژه زمانی که تأمین عناصر غذایی از خاك ناکافی یا قطعی نیست، استفاده می‌شود. شناخت بنیادین اصول تغذیه برگی موجب ارتقای کارایی آن در تولید پیشرفته محصولات می‌شود. تغذیه برگی […]

انبارداری میوه های زیتون، روغنکشی و عوامل موثر بر کیفیت روغن استخراجی+ PDF

خلاصه ایی از مقاله نگهداری میوه ها پس از برداشت و قبل از روغنکشی:بهتر است كه استحصال روغن از ميوه های زیتون بلافاصله پس از برداشت و یا حداكثر تا یک هفته پس از آن انجام شود، ولی گاهی به دليل توليد زیاد ميوه و محدودیت ظرفيت كارخانه های روغنكشی نياز به نگهداری آنها براي مدت […]

زیتون

مقاله ارزيابي تاثير درصد نمک، pH و دماي نگهداري بر زنده ماني باکتري هاي پروبيوتيک لاکتوباسيلوس برويس و لاکتوباسيلوس پلانتاروم و ويژگي هاي کيفي زيتون تخميري به روش سطح پاسخ

عنوان مقاله: ارزيابي تاثير درصد نمک، pH و دماي نگهداري بر زنده ماني باکتري هاي پروبيوتيک لاکتوباسيلوس برويس و لاکتوباسيلوس پلانتاروم و ويژگي هاي کيفي زيتون تخميري به روش سطح پاسخ نویسندگان: عابدفر عباس, ابراهيمي مريم, صادقي عليرضا*, غلامحسين پور علي اكبر آدرس: * گروه علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي […]

زیتون

مقاله تاثير روغن زيتون موضعي بر پيشگيري از زخم بستر بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان

عنوان مقاله: تاثير روغن زيتون موضعي بر پيشگيري از زخم بستر بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي ياسوج: يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوسو کور نویسندگان: پايمرد اكوان, صالحيان تهمينه, مقدم محمدبهنام*, مددي عباسعلي, شهنوازي الهيار, الهياري الهام, بخشي فرخنده, غفاريان شيرازي حميدرضا آدرس: * دانشگاه علوم پزشکي ياسوج […]

زیتون

مقاله اثر ترکيب عصاره آبي ميوه انجير ، زيتون و انار بر شاخص هاي سلامتي کبد درموش هاي صحرايي نر نژاد ويستار

عنوان مقاله: اثر ترکيب عصاره آبي ميوه انجير (.Ficus carica L)، زيتون (.Olea earopaea L) و انار (.Punica granatum L) بر شاخص هاي سلامتي کبد درموش هاي صحرايي نر نژاد ويستار نویسندگان: الزمان اماميان مهديه*, سعيدي جعفر, نقش نوشين, فرهمند كاظم آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فلاورجان، گروه زيست شناسي، اصفهان، ايران     […]

زیتون

مقاله مقايسه تاثير مصرف روغن زيتون و روغن آفتابگردان بر سطح قند و چربي هاي خون ناشتا و پس از مصرف صبحانه در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲

عنوان مقاله: مقايسه تاثير مصرف روغن زيتون و روغن آفتابگردان بر سطح قند و چربي هاي خون ناشتا و پس از مصرف صبحانه در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ نویسندگان: آرمين سالومه*, طالبان فروغ اعظم, طاهباز فريده, محرابي يداله, كمالي زينت آدرس: * دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد […]

زیتون

مقاله بررسي اثر دگرآسيبي تفاله حاصل از روغن کشي ميوه زيتون بر برخي صفات فيزيولوژيکي و عملکرد سه رقم گندم در شرايط آب و هوايي خوزستان

عنوان مقاله: بررسي اثر دگرآسيبي تفاله حاصل از روغن کشي ميوه زيتون (Olea europaea L. ) بر برخي صفات فيزيولوژيکي و عملکرد سه رقم گندم در شرايط آب و هوايي خوزستان نویسندگان: غفاري زاده آذين*, سيدنژاد سيدمنصور, وفائي موژان, گيلاني عبدالعلي, صبورا عذرا آدرس: * گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران […]

زیتون

مقاله اثر دوره زماني استفاده از برگ زيتون در جيره غذايي بر عملکرد، فراسنجه هاي خوني و ناهنجاري متابوليکي آسيت در جوجه هاي گوشتي

عنوان مقاله: اثر دوره زماني استفاده از برگ زيتون در جيره غذايي بر عملکرد، فراسنجه هاي خوني و ناهنجاري متابوليکي آسيت در جوجه هاي گوشتي نویسندگان: ورمقاني صيف علي*, بسطامي فرزاد, اكبري قرايي محمد آدرس: * بخش تحقيقات علوم دامي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي ايلام، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي، […]

زیتون

مقاله تأثير افزودن پودر برگ زيتون به جيره غذايي بر عملکرد، ريخت شناسي روده کوچک و قابليت هضم مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي

عنوان مقاله: تأثير افزودن پودر برگ زيتون به جيره غذايي بر عملکرد، ريخت شناسي روده کوچک و قابليت هضم مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي نویسندگان: ثابتان شيرازي احمدعلي, حسن آبادي احمد*, آگاه محمدجواد, نصيري مقدم حسن آدرس: * گروه علوم دامي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران     ما را در اینستاگرام […]