زیتون چی
کتاب زیتون

دانلود کتاب مدیریت پایدار در باغ های زیتون

دانلود کتاب مدیریت پایدار در باغ های زیتون در این کتاب مراحل اصلی پرورش زیتون با رویکرد ویژه به مدیریت پایدار محصول، مورد توجه قرار گرفته است. این مراحل اصلی، از زمان کاشت نهال تا جمع آوری محصول و تصفیه پسماندها به نحوی انجام میشوند که اثرات زیست محیطی آنها کاهش یابد و به طور […]

آموزش زیتون

دانلود کتاب تجهیزات و ماشین های باغبانی

دانلود کتاب تجهیزات و ماشین های باغبانی فصل اول: ابزار و وسايل دستی باغبانی فصل دوم: اره زنجيری و هرس کن فصل سوم: سم پاش ها فصل چهارم: ماشين ها و تجهيزات نهالستان فصل پنجم: ماشين های نگهداری چمن فصل ششم: تجهيزات گلخانه فصل هفتم: ساير وسايل و ماشين های متداول در باغبانی    تعداد […]