عنوان مقاله: بررسي الگوي توزيع شوري و سديم خاک تحت آبياري قطرهاي سطحي و زير سطحي در باغات زيتون

نویسندگان: طاهري مهدي*, طاهري ميثم, عباسي محمد, مصطفوي كريم, واحدي سميرا

آدرس: * بخش تحقيقات خاك و آب، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، زنجان، ايران

چکیده:
طراحي و اجراي صحيح آبياري قطرهاي نقش بسزايي در ارتقاء بهره وري اراضي کشاورزي و کاربرد آب هايي با کيفيت پايين دارد. توجه به مساله شوري خاک، تعيين الگوي توزيع املاح خاک راهکاري موثر در مديريت صحيح خاک است. پژوهش حاضر با هدف ارزيابي دو سيستم آبياري قطرهاي سطحي و زيرسطحي در درختان زيتون منطقه طارم انجام گرديد. در اين راستا به بررسي الگوي توزيع املاح خاک به ويژه ميزان شوري و نسبت جذب سديم در عمق هاي مختلف خاک پرداخته شد. همچنين نحوه توزيع املاح خاک در سه سطح 50، 75 و 100 درصد آبياري در تيمارهاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج بيانگر تجمع نمک و افزايش سديم خاک در هر دو سيستم آبياري در دوره مورد نظر بود. با اين حال به طور کلي ميزان تجمع شوري و سديم خاک در کل عمق مورد مطالعه در تيمارهاي آبياري قطرهاي زير سطحي کمتر از آبياري قطرهاي سطحي بدست آمد. تجمع شوري و سديم در آبياري زير سطحي در لايه سطحي خاک که بالاي قطره چکان قرار داشت بيشتر از حالت قطرهاي زير سطحي بود. بررسي سطوح مختلف آبياري نشان داد که علارغم کاهش املاح و آبشويي بيشتر در حالت سطح آبياري 100 درصد، تفاوت معنيداري بين سطح آبياري 100 درصد و دو سطح 50 و 75 درصد از لحاظ الگوي توزيع شوري و سديمي وجود ندارد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code